ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปอกล้วย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปอกล้วย*, -ปอกล้วย-

ปอกล้วย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปอกล้วย (n.) string made of banana tree See also: banana tree fibre, a string made of shredded banana stems Syn. เชือกกล้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปอกล้วย
Back to top