ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปวดเยี่ยว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปวดเยี่ยว*, -ปวดเยี่ยว-

ปวดเยี่ยว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปวดเยี่ยว (v.) be impelled to urinate See also: feel a necessity to urinate, feel inclined to urinate Syn. ปวดฉี่, ปวดเบา, ปวดท้องฉี่
ปวดเยี่ยว (v.) have urinate See also: be impelled to urinate Syn. ปวดเบา, ปวดท้องเยี่ยว, ปวดฉี่, ปวดท้องฉี่
ปวดเยี่ยว (v.) have urinate See also: be impelled to urinate Syn. ปวดท้องเบา, ปวดเบา, ปวดฉี่, ปวดท้องฉี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปวดเยี่ยว
Back to top