ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปวดศีรษะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปวดศีรษะ*, -ปวดศีรษะ-

ปวดศีรษะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปวดศีรษะ (v.) have a headache See also: be a headache Syn. ปวดหัว
English-Thai: HOPE Dictionary
acetanilide(แอสซิแทน' นิลิด) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวดศีรษะและรูมาติซึม
megrim(มี'กริม) n. จิตใจที่เศร้า,ความหดหู่ใจ,การเอาแต่ใจ,การตามอำเภอใจ,อาการปวดศีรษะ ข้างเดียว
migraine(ไม'เกรน) n. อาการปวดศีรษะข้างเดียว
English-Thai: Nontri Dictionary
aspirin(n) ยาแก้ปวดศีรษะ,ยาแก้ไข้,ยาลดไข้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Headacheปวดศีรษะ [TU Subject Heading]
Migraineโรคลมตะกัง, อาการปวดศีรษะไมเกรน, ปวดศีรษะแบบมิเกร็น, ปวดศีรษะแบบไมกรน, ปวดหัวข้างเดียว, ไมเกรน, ปวดศีรษะข้างเดียว, การปวดศีรษะแบบไมเกรน, ปวดศีรษะข้างเดียว, โรคปวดศีรษะข้างเดียว, [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
headache (n.) อาการปวดศีรษะ See also: อาการปวดหัว
migrainous (adj.) เกี่ยวกับอาการปวดศีรษะข้างเดียว
migration (n.) การปวดศีรษะข้างเดียว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's got a bad headacheเขาปวดศีรษะมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
36-year-old male with hemoptysis, headaches, chills, and chest pain.ชายอายุ 36 ปีมาด้วยไอเป็นเลือดสด ปวดศีรษะ หนาวสั่น และเจ็บหน้าอก
Shakes, headaches, a few of the old suicidal thoughts.อาการสั่นเทา ปวดศีรษะ อาการคิดสั้น อยากฆ่าตัวตายประปราย
Headaches, sensitivity to light.ปวดศีรษะ ความรู้สึกไวต่อแสง
That would explain the nosebleeds, the headaches and the vision problems.เป็นที่มาของการที่เลือดกำเดาไหล และปวดศีรษะจนเห็นภาพหลอน
Teacher, it's headache medicine. My head is hurting.อาจารย์ค่ะ มันเป็นยาแก้ปวดศีรษะ หัวของฉันมันเริ่มจะปวดๆ
He said he had severe head pain.เขาบอกว่าเขามีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง
No. Migraines?ไม่เคย ปวดศีรษะไมเกรน
Change migraine to yes.เปลี่ยน อาการปวดศีรษะไมเกรนเป็น ใช่
No headaches or blurred vision?ไม่มีอาการปวดศีรษะหรือการมองเห็นลาง ๆ ใช่มั้ย ?
You have any history of headaches, dizziness, blurred vision?คุณมีประวัติการปวดศีรษะ, เวียนหัว หรือมองเห็นภาพเบลอบ้างมั้ย?
You were talking about lights, and then you were talking about headaches.คุณพูดถึงแสง แล้วคุณก็พูดเรื่องอาการปวดศีรษะ
She went to Hong Kong to clear her head.ท่านบอกว่าปวดศีรษะเลยเดินทางไปฮ่องกงแล้ว
It's filled with headache-inducing theories on time travel.มันมีทฤษฎีเหนี่ยวนำการปวดศีรษะ กับการข้ามเวลา
WORKS WELL FOR MENSTRUAL CRAMPS AND HEADACHES(บรรเทาอาการปวดประจำเดือน และปวดศีรษะ)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปวดศีรษะ
Back to top