ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปวดมวน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปวดมวน*, -ปวดมวน-

ปวดมวน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปวดมวน (v.) have a colic See also: have angina
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Uhh, the thought churns the stomach.เฮอะ คิดแล้วปวดมวนในท้อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปวดมวน
Back to top