ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปวดท้องฉี่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปวดท้องฉี่*, -ปวดท้องฉี่-

ปวดท้องฉี่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปวดท้องฉี่ (v.) be impelled to urinate See also: feel a necessity to urinate, feel inclined to urinate Syn. ปวดฉี่, ปวดเยี่ยว, ปวดเบา
ปวดท้องฉี่ (v.) have urinate See also: be impelled to urinate Syn. ปวดเบา, ปวดท้องเยี่ยว, ปวดฉี่, ปวดเยี่ยว
ปวดท้องฉี่ (v.) have urinate See also: be impelled to urinate Syn. ปวดท้องเบา, ปวดเบา, ปวดเยี่ยว, ปวดฉี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Billy, I gotta go pee.บิลลี่, ฉันปวดท้องฉี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปวดท้องฉี่
Back to top