ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปวดกบาล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปวดกบาล*, -ปวดกบาล-

ปวดกบาล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปวดกบาล (v.) have headache See also: have troublesome, have bothersome Syn. ปวดศีรษะ, ปวดหัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't want you to get a big head about this, but perhaps you were right that my friends don't have quite my best interests at heart.ฉันไม่อยากให้คุณปวดกบาลกับเรื่องนี้ แต่บางทีคุณก็อาจจะถูกนะ ที่ว่าเพื่อนของฉันไม่มีใครสนใจฉันจริงๆหรอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปวดกบาล
Back to top