ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลูกฝี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลูกฝี*, -ปลูกฝี-

ปลูกฝี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลูกฝี (v.) vaccinate See also: inoculate
English-Thai: HOPE Dictionary
inoculate(อินอค'คิวเลท) vt. ปลูกฝี,ฉีดวัคซีน,เพาะความคิด,กรอกความคิด. vi. ทำการปลูกฝี,ทำการฉีดวัคซีน., See also: inoculative adj. inoculator n., Syn. inject,immunize
inoculation(อินิคคิวเล'เชิน) n. การปลูกฝี,การฉีดวัคซีน,การเพราะหรือกรอกความคิดให้, Syn. injection,immunization
English-Thai: Nontri Dictionary
inoculate(vt) ปลูกฝี,ฉีดวัคซีน
inoculation(n) การปลูกฝี,การฉีดวัคซีน
vaccinate(vt) ปลูกฝี,ฉีดวัคซีน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
inoculate with (phrv.) ปลูกฝีด้วย See also: ฉีดวัคซีน Syn. vaccinate with
inoculate against (phrv.) ปลูกฝีป้องกัน (โรค) See also: ฉีดวัคซีนป้องกัน (โรค) Syn. immunize against, vaccinate against
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I.D. Number 10-02-25-056768.เลือดกรุ้ปบี เนกาทีฟ คุณได้รับการ ปลูกฝี แล้ว
He's received his smallpox inoculation, and he's on the schedule for circumcision later today.ก็ปลูกฝีให้ แล้วก็ตามกำหนดเขาต้อง\ ถูกขริบด้วยวันนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลูกฝี
Back to top