ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลุกเสก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลุกเสก*, -ปลุกเสก-

ปลุกเสก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลุกเสก (v.) recite incantations over something See also: consecrate, make sacred or potent by some magic or incantations
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hocus-pocus (n.) การปลุกเสก See also: การบริกรรมคาถา, การท่องมนตร์ Syn. abracadabra
incantation (n.) การปลุกเสก See also: การบริกรรมคาถา, การท่องมนตร์ Syn. abracadabra, hocus-pocus
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Blessed by a shinto priest?ปลุกเสกโดยพระนิกายชินโต
A beast born of clay and conjured up only by the most powerful sorcerer.สัตว์ประหลาดที่ทำมาจากดินเหนียวแล้วทำการปลุกเสกโดยจอมเวทย์ผู้ทรงพลัง
It's conjured from clay by powerful magic... the type that can only be invoked by an ancient sorcerer, one who has the power to mirror the spirit of life.มันถูกปลุกเสกขึ้นมาจากดินเหนียวโดยใช้เวทย์มนต์ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของเวทย์มนต์โบราณ ผู้ที่ทำได้ต้องมีพลังในการสะท้อนพลังของชีวิต
The Cup of Life, blessed by centuries of powerful sorcery so that it contains the very secret of life itself.เหยือกน้ำแห่งชีวิต ปลุกเสกด้วยผู้วิเศษมาแสนนาน เต็มเปี่ยมไปด้วยความลับแห่งชีวิต
So, you just happened to have a bamboo dagger blessed by a Shinto priest laying around?งั้นนายคงไปเจอมีดไม้ไผ่ ปลุกเสกโดยพระนิกายชินโต วางอยู่แถวนั้น?
I have discovered that An Shigeng is using soulreaper orchids to practice a magic from the west to wake the dead.กระหม่อมสืบทราบว่า อานซื่อกงใช้กล้วยไม้ปลิดวิญญาณ เป็นคุณไสยจากแดนประจิม มาปลุกเสกคนตาย
The Gean Canach is a fearsome creature, forged by the tears of the Earth Mother Nemaine.เกียน กานาซ เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัว ปลุกเสกขึ้นด้วยน้ำตา ของเจ้าแม่ธรณีนีเมน
We're gonna consecrate the ground, and you're gonna get to fessing up.เราจะปลุกเสกที่พื้นดิน และเธอก็จะสารภาพเอง
Blessed objects, such as the crucifix or holy water.สิ่งปลุกเสก อย่างเช่น ไม้กางเขน หรือ น้ำมนต์
There are many methods cited to dispelling shadow beings, but unless you have an arrow blessed by one of the high priests of Angkor...มีกล่าวไว้หลายวิธี สำหรับจัดการปีศาจเงาทั้งหลาย แต่เราต้องมีลูกศร ที่ปลุกเสกโดยนักบวชแห่งอังกอร์
I've got a deal with that old wino Father Andrews for the communion plonk, it's Don Cortez cheap shit that's not been consecrated, but don't tell the Catholics.ฉันมีข้อตกลงกับหลวงพ่อแอนดรูวส์ เรื่องไวน์ในพิธีศีลมหาสนิท ไวน์ดอน คอร์เทซ ราคาถูก ที่ยังไม่ได้ปลุกเสก แต่อย่าไปบอกพวกคาทอลิกล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลุกเสก
Back to top