ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลุกพระ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลุกพระ*, -ปลุกพระ-

ปลุกพระ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลุกพระ (v.) recite incantations to test the Buddhist image´s sacret effectiveness See also: perform magic spell on a Buddhist image

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลุกพระ
Back to top