ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลีกล้วย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลีกล้วย*, -ปลีกล้วย-

ปลีกล้วย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลีกล้วย (n.) blossom of the banana tree See also: banana flower Syn. ปลี, หัวปลี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลีกล้วย
Back to top