ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลิ้นปลอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลิ้นปลอก*, -ปลิ้นปลอก-

ปลิ้นปลอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลิ้นปลอก (v.) cheat See also: deceive, trick, swindle Syn. ปลิ้นปล้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He laps up my lies like the snivelling dog he is.เขาขานรับคารมปลิ้นปลอกของข้า เหมือนสุนัขประจบเจ้าของเลยทีเดียว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลิ้นปลอก
Back to top