ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลิ้นตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลิ้นตา*, -ปลิ้นตา-

ปลิ้นตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลิ้นตา (v.) make grimace See also: make a wry face Syn. แหกตา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลิ้นตา
Back to top