ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลาแป้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลาแป้น*, -ปลาแป้น-

ปลาแป้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลาแป้น (n.) Leiognathus splendens

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลาแป้น
Back to top