ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลาแขยง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลาแขยง*, -ปลาแขยง-

ปลาแขยง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลาแขยง (n.) freshwater fish
ปลาแขยง (n.) a kind of fish See also: fish in the Family of Bagridae

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลาแขยง
Back to top