ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลาเพี้ย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลาเพี้ย*, -ปลาเพี้ย-

ปลาเพี้ย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลาเพี้ย (n.) Greater black shark See also: Morulius chrysophekadion Syn. กา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลาเพี้ย
Back to top