ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลาเงินปลาทอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลาเงินปลาทอง*, -ปลาเงินปลาทอง-

ปลาเงินปลาทอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลาเงินปลาทอง (n.) goldfish
English-Thai: HOPE Dictionary
goldfish n.(pl. -fish,-fishes) ปลาเงินปลาทอง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goldfishปลาเงินปลาทอง [TU Subject Heading]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลาเงินปลาทอง
Back to top