ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลาเกลือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลาเกลือ*, -ปลาเกลือ-

ปลาเกลือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลาเกลือ (n.) salted fish Syn. ปลาเค็ม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลาเกลือ
Back to top