ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลาหน้าดิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลาหน้าดิน*, -ปลาหน้าดิน-

ปลาหน้าดิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลาหน้าดิน (n.) ground fish Syn. ปลาน้ำลึก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลาหน้าดิน
Back to top