ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลาสลิดแห้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลาสลิดแห้ง*, -ปลาสลิดแห้ง-

ปลาสลิดแห้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลาสลิดแห้ง (n.) dried salted damsel fish Syn. ปลาแม่กระแซง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลาสลิดแห้ง
Back to top