ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลาลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลาลัง*, -ปลาลัง-

ปลาลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลาลัง (n.) species of marine fish See also: Rastrelliger brachysomus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลาลัง
Back to top