ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลายมือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลายมือ*, -ปลายมือ-

ปลายมือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลายมือ (adv.) in the long run Ops. ต้นมือ
ปลายมือ (n.) end See also: later period, late stage, later life
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cross Booterเตะปลายมือ [การแพทย์]
Cyanosisซัยอะโนซิส;ตัวเขียว,ภาวะ;อาการเขียว;ผิวเขียวคล้ำ;ไซยาโนซีส;เขียวคล้ำ;ผิวหนังซีดเขียว;ภาวะเขียว;เขียวจากการขาดเลือด;อาการแสดงของการขาดออกซิเจน;ตัวเขียวคล้ำ;การขาดอ๊อกซิเจน;เขียวที่ริมฝีปากและปลายมือปลายเท้า;ผิวหนังเขียว;ผิวหนังมีสีคล้ำ;ตัวเขียวจากการขาดออกซิเจน [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's correct.บางครั้ง แม้แต่ปลายมือของซาตาน ก็ปิดคดีได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลายมือ
Back to top