ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลายผ้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลายผ้า*, -ปลายผ้า-

ปลายผ้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลายผ้า (n.) edge of a piece of fabric See also: edge of a strip of cloth, selvage Syn. ริมผ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This requires a skill. Grab that end.งานนี้ต้องใช้ความสามารถพิเศษ เอามือจับที่ปลายผ้าเอาไว้
I don't but what did you collect so much information for... 3 months of high school life has already passed,ก็ไม่หรอก แต่เธอเก็บรวบรวมข้อมูลพวกนี้... ชีวิตมัธยมปลายผ่านมาได้ 3 เดือนแล้วนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลายผ้า
Back to top