ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลายน้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลายน้ำ*, -ปลายน้ำ-

ปลายน้ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลายน้ำ (n.) river mouth See also: mouth of the stream, source of stream or river, end of the river
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You want a tip, honey?คุณต้องการที่ปลายน้ำผึ้ง?
I fought the current, wound up in the inlet.และฉันก็ร่วงลงมาจากสะพาน ฉันสู้ขาดใจเลยจนมาหมดแรงที่ปลายน้ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลายน้ำ
Back to top