ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลายตีน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลายตีน*, -ปลายตีน-

ปลายตีน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลายตีน (n.) tiptoe Syn. ปลายเท้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'd ruin our friendship over some girl you barely know?คุณจะทำลายความสัมพันธ์ทั้งหมด เพียงเพราะผู้หญิงที่ไม่รู้หัวนอนปลายตีนนี่น่ะเหรอ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลายตีน
Back to top