ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลายจมูก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลายจมูก*, -ปลายจมูก-

ปลายจมูก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลายจมูก (n.) nose tip
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
win by a nose (idm.) ชนะกันแค่ปลายจมูก See also: ชนะกันแค่นิดเดียว
win by a whisker (idm.) ชนะกันแค่ปลายจมูก See also: ชนะกันแค่นิดเดียว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We go in through the tip of each horn, the eyes, the end of the nose, the bottom of the fangs and end of the braids.เจาะตรงปลายเขาทั้งสอง ดวงตา ปลายจมูก เจาะตรงปลายเขาทั้งสอง ดวงตา ปลายจมูก ปลายเขี้ยว แล้วก็ปลายเครา
It's probably right under your nose.มันอาจจะอยู่ใกล้แค่ปลายจมูกของคุณก็ได้
There are traces of flower pollen on the edges of the nostril.มีเศษเกสรดอกไม้ที่ปลายจมูก
None of those thoughts reveal any more about you than a freckle does at the end of your nose.ไม่มีความคิดไหนเลย ที่บอกอะไรมากเกี่ยวกับเธอ มากกว่ากระที่อยู่ปลายจมูกเธอ
They're everywhere. Sometimes right in front of you.มีพวกมันอยู่ทุกที่ บางครั้งมันก็อยู่ปลายจมูกเรานี่เอง
You know, you're probably right because if Michael used his better judgment the night he stole Scylla out from under your nose he would have killed you.รู้หรือปล่าวว่าคุณพูดถูก เพราะถ้าไมเคิลคำนึงถึงความยุติธรรม ในคืนที่เค้าขโมยซิลล่าจากปลายจมูกของคุณ
I see the big brother that would let me win by a noseผมเห็นพี่ชายให้ผมชนะแค่ปลายจมูก
Yeah, and I was gonna swat a fly off the end of your nose.ใช่ แล้วฉันก็จะทุบแมลงวัน\ ที่ปลายจมูกเธอ
¶ Snowflakes that stay on my nose and eyelashes ¶#เกล็ดหิมะบนปลายจมูกปลายขนตา#
¶ Snowflakes that stay on my nose and eyelashes ¶#เกล็ดหิมะบนปลายจมูก ปลายขนตา#
I am very sorry. There was a lot of traffic. We were almost here, the tip of our noses!ฉันขอโทษจริง ๆ ค่ะ รถมันติดมาก พวกเราใกล้จะถึงแล้วเนี่ย อยู่แค่ปลายจมูกเนี่ยเอง !
Sometimes, a person we love, through no fault of his own, can't see past the end of his nose.แต่บางครั้งคนที่เรารัก ในความผิดพลาดของตัวเขาเองจะมองไม่เห็น แบบที่เขามองไม่เห็นปลายจมูกตัวเองไงล่ะ
Past the end of his nose?มองไม่เห็นปลายจมูกตัวเองเหรอคะ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลายจมูก
Back to top