ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลายคาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลายคาง*, -ปลายคาง-

ปลายคาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลายคาง (n.) chin prominence
English-Thai: HOPE Dictionary
button(บัท'เทิน) n. กระดุม,กระดุมเสื้อ,ปุ่ม,ปุ่มกระดิ่งไฟฟ้า,พนักงานบริการ,หน่อไม้,หน่ออ่อน,ช่อ,เห็ดตูม,ประสาทที่ดี,ปลายคาง vt.,vi. ใส่กระดุม,ติดกระดุม, See also: buttoner n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
protuberance of chin; mental process; mental protuberance; protuberantia mentalisกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
protuberantia mentalis; mental process; mental protuberance; protuberance of chinกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
poke (n.) ปีกหมวกซึ่งมีเชือกผูกปลายคาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will be the crazy old lady with oatmeal on her chin.ฉันจะเป็นยัยแก่บ้า มีเศษข้าวโอ๊ตติดปลายคาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลายคาง
Back to top