ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลายข้าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลายข้าว*, -ปลายข้าว-

ปลายข้าว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลายข้าว (n.) broken-milled rice
English-Thai: Nontri Dictionary
grist(n) ปลายข้าว,ข้าวบด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
grist (n.) ปลายข้าว See also: เมล็ดข้าวที่จะบด Syn. seed
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Today we got shrimp jambalaya, shrimp and grits, shrimp pupu, shrimp kabobs, shrimp fried rice.วันนี้เรามีจัมบาลาย่ากุ้ง กุ้งกับปลายข้าว กุ้งคลุกมะพร้าวทอด กุ้งย่าง ข้าวผัดกุ้ง
You can take the research team to get more grist for the mill.เดี๋ยวนายเอาทีมวิจัยไปจัดการเรื่องปลายข้าวเข้าโรงสีนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลายข้าว
Back to top