ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลาน้ำลึก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลาน้ำลึก*, -ปลาน้ำลึก-

ปลาน้ำลึก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลาน้ำลึก (n.) ground fish
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's the arsonist again.พวกนี้คือเหยื่อตกปลาน้ำลึก
You do know that guilt is a bottom-feeder?ลูกรู้ใช่มั้ยว่าความรู้สึกผิด มันก็เหมือนปลาน้ำลึก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลาน้ำลึก
Back to top