ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลาทรายขาว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลาทรายขาว*, -ปลาทรายขาว-

ปลาทรายขาว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลาทรายขาว (n.) Scolopsis leucotaenia (Pomadaside) Syn. ปลาข้าหลวง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลาทรายขาว
Back to top