ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลาตีน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลาตีน*, -ปลาตีน-

ปลาตีน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลาตีน (n.) blenny See also: Periophthalmodon schloseri

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลาตีน
Back to top