ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลาตะพัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลาตะพัด*, -ปลาตะพัด-

ปลาตะพัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลาตะพัด (n.) Scleropages formosus See also: freshwater fish

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลาตะพัด
Back to top