ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลาชะโด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลาชะโด*, -ปลาชะโด-

ปลาชะโด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลาชะโด (n.) Channa micropeltes See also: a large variety of snakehead mullet
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And a mullet.และปลาชะโด 555 โอเค เราจะต้องเปลี่ยน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลาชะโด
Back to top