ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลาจ่อม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลาจ่อม*, -ปลาจ่อม-

ปลาจ่อม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลาจ่อม (n.) pickled fish Syn. ปลาเจ่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลาจ่อม
Back to top