ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลากริม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลากริม*, -ปลากริม-

ปลากริม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลากริม (n.) name of a Thai sweetmeat made of vermicelli, coconut milk and sugar Syn. ปรากริมไข่เต่า, ขนมปลากริมไข่เต่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลากริม
Back to top