ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลัดขิก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลัดขิก*, -ปลัดขิก-

ปลัดขิก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลัดขิก (n.) small wooden image of penis Syn. อ้ายขิก, ขุนเพ็ด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลัดขิก
Back to top