ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลอกโลหะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลอกโลหะ*, -ปลอกโลหะ-

ปลอกโลหะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลอกโลหะ (n.) sheath See also: ferrule, a knife sheath Syn. ปลอก, ฝักดาบ
English-Thai: Nontri Dictionary
ferrule(n) ปลอกครอบ,ปลอกโลหะ
ferule(n) ปลอกครอบ,ปลอกโลหะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลอกโลหะ
Back to top