ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลอกนิ้วมือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลอกนิ้วมือ*, -ปลอกนิ้วมือ-

ปลอกนิ้วมือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลอกนิ้วมือ (n.) thimble
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fingerstall (n.) ปลอกนิ้วมือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Collecting thimbles or, raising carrier pigeons.สะสมปลอกนิ้วมือหรือเลี้ยงนกพิราบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลอกนิ้วมือ
Back to top