ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลงศพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลงศพ*, -ปลงศพ-

ปลงศพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลงศพ (v.) cremate Syn. ฌาปนกิจศพ
English-Thai: HOPE Dictionary
crematory(ครี'มะโทรี) n. ที่เผาศพ,ที่ปลงศพ,เตา,เผาศพ,ปะรำเผาศพ adj. เกี่ยวกับการเผาศพ
English-Thai: Nontri Dictionary
cremate(vt) เผาศพ,ปลงศพ,ฌาปนกิจ
cremation(n) การเผาศพ,การปลงศพ,การฌาปนกิจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
funeral expensesค่าปลงศพ, ค่าทำศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลงศพ
Back to top