ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปฤจฉาคุณศัพท์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปฤจฉาคุณศัพท์*, -ปฤจฉาคุณศัพท์-

ปฤจฉาคุณศัพท์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฤจฉาคุณศัพท์ (n.) interrogative adjective

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปฤจฉาคุณศัพท์
Back to top