ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรี่เข้าใส่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรี่เข้าใส่*, -ปรี่เข้าใส่-

ปรี่เข้าใส่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรี่เข้าใส่ (v.) go in
ปรี่เข้าใส่ (v.) go straight in See also: dash (in), rush (in) Syn. รี่เข้าใส่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรี่เข้าใส่
Back to top