ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรีดิ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรีดิ์*, -ปรีดิ์-

ปรีดิ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรีดิ์ (v.) be delighted See also: rejoice, be pleased, be glad, be joyful Syn. ดีใจ, อิ่มใจ, ปลื้มใจ, ยินดี, อิ่มเอม, สุขใจ Ops. เสียใจ
ปรีดิ์เปรม (v.) be pleased See also: be delighted, be glad, be brimful of Syn. ปริ่มใจ, ปริ่มยิ้ม, ปริ่มเปรม, ยินดี, ปลื้มใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
delight(n) ความยินดี,ความปรีดิ์เปรม,ความปีติ,ความเบิกบานใจ
delightful(adj) ยินดี,ปีติ,ปรีดิ์เปรม,สุขใจ,เบิกบานใจ
exultant(adj) ปีติยินดี,ปรีดิ์เปรม,ยินดีปรีดา,ปราโมทย์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Psychedelic artศิลปะมนัสปรีดิ์ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And in the darkness we shall rejoice.และในความมืด พวกเราจะเปรมปรีดิ์
So what was it about, handshakes and single malts?แล้วเป็นไงบ้าง ดื่มกันอย่างเปรมปรีดิ์เลยล่ะสิ
Do not punish her, but rejoice with her.อย่าลงโทษนาง แต่จงเปรมปรีดิ์ไปกับนาง
What a wonderful Kakie day it is!ช่างเป็นวันที่ แสนเค้กกี้ปรีดิ์เปรมจริงๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรีดิ์
Back to top