ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรีชาญาณ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรีชาญาณ*, -ปรีชาญาณ-

ปรีชาญาณ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรีชาญาณ (n.) intuition See also: comprehension, sagacity, comprehensive wisdom Syn. ความฉลาด, ความหลักแหลม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We received an FTL from Mr. Wise. He says he has the girl.เราได้รับเร็วจากนายปรีชาญาณ เขาบอกว่าเขามีผู้หญิงคนนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรีชาญาณ
Back to top