ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปริ่มใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปริ่มใจ*, -ปริ่มใจ-

ปริ่มใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปริ่มใจ (v.) be pleased See also: be delighted, be glad, be brimful of Syn. ปริ่มยิ้ม, ปริ่มเปรม, ปรีดิ์เปรม, ยินดี, ปลื้มใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปริ่มใจ
Back to top