ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปริ่มยิ้ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปริ่มยิ้ม*, -ปริ่มยิ้ม-

ปริ่มยิ้ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปริ่มยิ้ม (v.) be pleased See also: be delighted, be glad, be brimful of Syn. ปริ่มใจ, ปริ่มเปรม, ปรีดิ์เปรม, ยินดี, ปลื้มใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปริ่มยิ้ม
Back to top