ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปริมาณสุทธิ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปริมาณสุทธิ*, -ปริมาณสุทธิ-

ปริมาณสุทธิ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปริมาณสุทธิ (n.) net weight See also: net amount, net quantity, net volume Syn. น้ำหนักสุทธิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปริมาณสุทธิ
Back to top