ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปริญญากิตติมศักดิ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปริญญากิตติมศักดิ์*, -ปริญญากิตติมศักดิ์-

ปริญญากิตติมศักดิ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปริญญากิตติมศักดิ์ (n.) honorary degree
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
honorary degree (n.) ปริญญากิตติมศักดิ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And if you take my property out of my office...แต่ฉันได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของกรมตำรวจลิม่า
Impressive list of honorary degrees from prestigious universities across the globe.มีรายชื่อปริญญากิตติมศักดิ์ อันน่าประทับใจ จากมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติ รอบโลก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปริญญากิตติมศักดิ์
Back to top