ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรารถนาดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรารถนาดี*, -ปรารถนาดี-

ปรารถนาดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรารถนาดี (v.) wish well See also: have good wishes Syn. ตั้งใจดี, หวังดี
English-Thai: HOPE Dictionary
compliment(คอม'พลิเมินทฺ) n. คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร,ของขวัญ. vi. สรรเสริญ,ชมเชย,อวยพร,แสดงความปรารถนาดี,แสดงความยินดี vi. สรรเสริญ,ชมเชย, Syn. flatter -Conf. complement
English-Thai: Nontri Dictionary
goodness(n) ความดี,ความกรุณาปรานี,ความปรารถนาดี,คุณงามความดี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
well-wisher (n.) ผู้ปรารถนาดีต่อผู้อื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Please give my best regards to your familyโปรดฝากความปรารถนาดีของฉันไปยังครอบครัวของคุณด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I bring you a message of goodwill and present to you, esteemed members of the Teenaxi Delegation, a gift from the Fobonane High Council with the highest regard.ฉันนำข้อความของความ ปรารถนาดี และนำเสนอให้คุณสมาชิกที่นับ ถือของคณะผู้แทน ทีแนคสี ของขวัญจาก โฟบอเนน สภาสูง กับเรื่องสูงสุด
Best wishes to Pastor Kang Jae-Sungปรารถนาดีอย่างยิ่งถึงบาทหลวง กาง แจ ชุง
Go up and say you bring him Best wishes from his fallen old chumบอกท่านด้วยว่าเพื่อนเก่า ฝากความปรารถนาดีมาให้
He sends you his best wishes... and "SSIA"... what's that?เขาส่งความปรารถนาดีมาด้วย แล้วก็ "SSIA"...
Blessed is he who, in the name of charity and goodwill, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดีที่ คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขา ...
Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดี คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขา ...
Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดี คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขาและการค้นหาของเด็กที่หายไป
Lady Helen, the compliments of the king.ท่านหญิงเฮเลน จากความปรารถนาดีของพระราชา
Well, I appreciate the courtesy if not the sincerity.อืม ผมขอบคุณในความปรารถนาดีของคุณ\ ถึงแม้มันจะไม่ได้ออกมาจากใจจริง
Yeah. Yeah, yeah, everything's fine.นี่ที่คุณต้องการเรื่องวอลเตอร์ เค็นดริก ความปรารถนาดีจากเดฟ เพล
Yes, I remember him.ฝากความปรารถนาดีของเราให้ด้วยนะค่ะ
Warmest regards, nina. ""ด้วยความปรารถนาดีอย่างสุดซึ้ง นิน่า"
Some of us feel as if our favor has not been returned.พวกเราบางคนรู้สึกว่า ความปรารถนาดีของเราไม่ได้รับการตอบรับ
Hey, and uh, give my best to sister Carrie.แล้วก็ฝากความปรารถนาดีถึงซิสเตอร์แคร์รี่ด้วย
Scientifically speaking, intense pleasure does dull the other senses.ในทางวิทยาศาสตร์พูดว่า ความปรารถนาดีสามารถทำให้ทุกสิ่งดูน่าเบื่อ
Please extend my good wishes to Gaby.ฝากความปรารถนาดีถึงแก๊บบี้ด้วยนะ
Present this to the prince as a token of your good wishes.มอบกำไลนี่ให้เจ้าชายด้วยความปรารถนาดีของเจ้า
Couldn't it be a really strong longing?นั่นน่าจะเป็นความปรารถนาดีของเขา
I rely on your discretion.ขอบคุณมากค่ะ ดิฉันขอบคุณในความปรารถนาดี
And let it be known, you're either with Raphael or you're with me.และเลือกทางเดิน สายปรารถนาดี... ทางเดินที่นำพาฉันมาที่นี่
Howard, if I may interject here with a piece of friendly advice.ด้วยคำแนะนำอันปรารถนาดี
How do you think people would feel about Prince Joey-- the king's feeble-minded but well-meaning cousin?นายว่าคนจะว่าไหมถ้าเราเพิ่มเจ้าชายโจอี้ ลูกพี่ลูกน้องกะปลกกะเปลี้ยแต่ปรารถนาดีของพระราชา
I know your intentions are good, but you don't have to distract me or entertain me or comfort me.ผมรู้ว่าคุณปรารถนาดี แต่ไม่คุณไม่จำเป็นต้องชวนผมคุย ทำให้ผมสนุกหรือทำให้ผมสบายใจหรอก
Shane says my good intentions are making us weaker, that I can't make the hard decisions for the good of the group.เชนบอกว่าความปรารถนาดีของผมกำลังทำให้พวกเราอ่อนแอลง ฉันไม่รู้จะตัดสินใจยังไง มันยากนะ \\ จะทำยังไงให้ดีที่สุดสำหรับกลุ่มของเรา
It's a blessing.นี่คือความปรารถนาดีนะคะ
I'LL BE WANTING THE VERY BEST FOR YOU.ฉันก็ยังปรารถนาดีต่อเธอเสมอ
Like an idiot, I thought I was doing you a favor.เหมือนกับคนโง่ ผมคิดว่า ผมปรารถนาดีกับคุณ
Go now with our goodwill... and good wishes.ไปตอนนี้มีความปรารถนาดีของเรา ... ... และความปรารถนาดี
I extend to you my hospitality and protection in the light of the Seven.ขอเชิญรับความปรารถนาดี และความคุ้มครองในแสงแห่งเทพทั้ง 7
You mean well But leave me be♪ You mean well But leave me be เจ้าปรารถนาดี แต่ปล่อยให้ข้าอยู่
I am only here with good wishes for The New Ash.ฉันมาที่นี่ด้วยความปรารถนาดีแด่ "ดิ แอช" คนใหม่
But... as a goodwill gesture, one neurological freak to another,แต่ ด้วยความปรารถนาดี หนึ่งความประหลาดในระบบประสาทไปสู่อันอื่นๆ
Well, what some people call murder, others might call mercy.บางคนเรียกว่าฆาตรกรรม คนอื่นอาจจะเรียกว่าความปรารถนาดี
Best wishes, Mitchell."ความปรารถนาดีเซรั่ม".
Consider it a show of good faith.คิดซะว่าเป็นการแสดงความปรารถนาดี
All manner of folk came to the christening, even a trio of fairies who sought to foster peace and goodwill.ลักษณะของชาวบ้านทั้งหมดมา การขนานนาม, แม้ทั้งสามคนของนางฟ้าที่ต้องการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสงบสุขและความปรารถนาดี
Have you ever wondered why pigeons are the symbol of peace, of love and good will?เคยสงสัยไหมว่า ทำไมนกพิราบถึงเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ ของความรักและความปรารถนาดี
An enlightened man. and a kind one who just wanted the very best for his congregation.ผู้รอบรู้และมีใจเมตตา ปรารถนาดีต่อเหล่าศาสนิกชน
Call it... a gesture of imperial goodwill.แต่เรียกว่า เป็นการแสดงให้เห็น ความปรารถนาดี
Do give Lord Tyrion my best when you see him.ฝากความปรารถนาดี ถึงลอร์ดทีเรียนด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรารถนาดี
Back to top