ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรางค์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรางค์*, -ปรางค์-

ปรางค์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรางค์ (n.) pagoda See also: stupa
English-Thai: HOPE Dictionary
pagoda(พะโก'ดะ) n. เจดีย์,ปรางค์,สถูป
English-Thai: Nontri Dictionary
pagoda(n) พระเจดีย์,สถูป,ปรางค์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรางค์
Back to top