ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปราง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปราง*, -ปราง-

ปราง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปราง (n.) marian plum See also: Anacardiaceae, Bouea burmanica Syn. มะปราง
ปราง (n.) cheek Syn. แก้ม
ปรางค์ (n.) pagoda See also: stupa
English-Thai: HOPE Dictionary
pagoda(พะโก'ดะ) n. เจดีย์,ปรางค์,สถูป
wrack(แรค) n. ความฉิบหาย,ความหายนะ,การทำลาย,สิ่งที่ถูกทำลาย,ซากปรักพัง,เรืออับปราง,พืชทะเลที่ติดอยู่บนฝั่งทะเล
English-Thai: Nontri Dictionary
pagoda(n) พระเจดีย์,สถูป,ปรางค์
violet(adj) สีม่วง,สีเม็ดมะปราง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the first prize of today's raffle in aid of the roof appealต่อไปรางวัลที่หนึ่งในการจับสลากการกุศล เพื่อสร้างหลังคาใหม่
The aircraft carrier, USS Roosevelt, goes down off the East Coast all hands lost.เรือบรรทุกเครื่องบิน, USS ล่ม, อับปราง ณ.ชายฝั่งตะวันออก ไร้ผู้รอดชีวิต.
Yeah, it's supposed to symbolize the fragility of life or the destruction of the temple or something like that.ใช่ แก้วที่แตกจะเปรียบเสมือนความเปราะปรางและความอ่อนแอของชีวิต หรือไม่ก็การทำลายวัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปราง
Back to top