ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรากริมไข่เต่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรากริมไข่เต่า*, -ปรากริมไข่เต่า-

ปรากริมไข่เต่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรากริมไข่เต่า (n.) name of a Thai sweetmeat made of vermicelli, coconut milk and sugar Syn. ขนมปลากริมไข่เต่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรากริมไข่เต่า
Back to top